Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Πόλεμος στην Ουκρανία Ρούλα Πισπιρίγκου Κορωνοϊός Νάσος Νασόπουλος
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στις 4 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 4η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

1.      1) Έγκριση πρακτικών του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών», συνολικού προϋπολογισμού 4.458.625,72€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

2.      Έγκριση των από 15/09/22 και 21/09/22 Γνωμοδοτήσεων του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορούν στην επαναξιολόγηση (σύμφωνα με την αριθ.485-09/08/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συμμόρφωσης με την αριθ. 1051/2022 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, ήτοι δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνικές προσφορές και οικονομικές προσφορές, αντίστοιχα και ως εκ τούτου ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» για μέρος (Τμήματα Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β4, Β5) της αριθ. 04/Ιούλιος 2021 Μελέτης - Διακήρυξης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων » (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

 

 

 

 

3.      Περί ανάθεσης  μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες στις 29 & 30.11.2021 στη Μαρίνα Πατρών», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 26 παρ.6 και του άρ.32 παρ.2γ του ν.4412/2016 (διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

4.      1) Έγκριση του από 20-09-2022 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση και στον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Προσωρινού Αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Πατρέων», σύμφωνα με την αριθ.14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, και ως εκ τούτου: 2) Ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ως «οριστικού αναδόχου» της εν λόγω προμήθειας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

5.      1) Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (Προσωρινός μειοδότης), 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

6.      Έγκριση «Σχεδίου Απόφασης» σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, που αφορά στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», για τη συμμετοχή της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών, Δημοτικών Κτιρίων και απαλλοτριωμένων Κτιρίων για διανοίξεις οδών» α/α:183832» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

7.      Ειδική Διαταγή για την επίλυση των ελαττωμάτων – ελλείψεων- παραλείψεων - αποκλίσεων που επισημάνθηκαν και περιγράφονται στην Τεχνική Αναφορά ΤΑ 1843-5032668.01-02.A-02.Α-12-21 του ΕΣΠΕΛ και καθορισμού ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», κωδ. ΜΙS: 5032668-01, αναδόχου ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

8.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου «Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ανοικτού θεάτρου στη θέση Ζωϊτάδα Τ.Κ. Κρήνης Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

9.      Έγκριση του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

10.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία αντικεραυνικής προστασίας τύπου πρώιμου οχετού σε Δημοτικά κτήρια, σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων», της Αναδόχου εταιρίας «ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑΧΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

11.  Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» αναδόχου «TESPA E.E-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 

 

12.  Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 60.903,17€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00016, για την Κατεπείγουσα «Φύλαξη 1. του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη 2. των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας ήτοι την 25/09/22 και 3. του Χριστουγεννιάτικου χωριού επί της Πλ. Γεωργίου Α’ για χρονικό διάστημα από 07/12/22 έως και 08/01/23 και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

13.  1) Έγκριση του από 26/09/22 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με το περιεχόμενο της αριθ.1342/2022 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «OCEANIC SECURITY Α.Ε.» με ΓΑΚ 1149/16-08-2022, 3) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Φύλαξη 1. του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη 2. των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου 3. του Χριστουγεννιάτικου χωριού επί της Πλ. Γεωργίου Α’ 4. του Χώρου Αναψυχής στο Νότιο Πάρκο 5. του χώρου των παλαιών Σφαγείων Πατρών 6.του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντριες)

14.  Αποδοχή της με α.π. 61257/20-09-2022 (ΑΔΑ: ΕΕ9Μ46ΜΤΛ6-ΞΟΑ) απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Ένταξη Πράξης του Δ. Πατρέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής)

15.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του Δήμου Πατρέων, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

16.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Άνω Καστριτσίου, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

17.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Καμινίων, έτους 2022, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

18.  Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

19.  Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

20.  Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και επαναβεβαίωση(εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

21.  Διαγραφή οφειλής (ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

22.  Διαγραφή οφειλής (ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

23.  Διαγραφή οφειλής (ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

24.  Διαγραφή οφειλής (ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

 

25.  Διαγραφή οφειλής (ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

26.  Διαγραφή οφειλής (ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

27.  Διαγραφή οφειλής (ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

28.  Διαγραφή οφειλής (ΤΣΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

              

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής
 
 

 
          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις