Back to Top

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Απάντηση Θ. Μωραΐτη σε ερώτηση της Μ. Κυριακοπούλου για τη πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Απάντηση Θ. Μωραΐτη σε ερώτηση της Μ. Κυριακοπούλου για τη πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Για την ανακούφιση των ανέργων

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραϊτης, απάντησε στη με αρ.πρωτ. 3463/23-12-2011 ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ Μαρίας Κυριακοπούλου, σχετικά με την πορεία απορρόφησης των  κονδυλίων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την ανακούφιση των ανέργων.

Σύμφωνα με τον κ. Μωραϊτη, η πρόοδος που  σημειώθηκε το 2011 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ είναι σημαντική σε σχέση με την πρόοδο των προγραμμάτων μέχρι και το 2010.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.)

Συγχρηματοδοτούμενη Δημοσία Δαπάνη (Δ.Δ.) σε €

Ποσοστό απορρόφησης

2010 (%)

Δαπάνες

(Συγχρημ. Δ.Δ.) σε €

Ποσοστό απορρόφησης

2011(%)

Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

2.658.823.845

13,48%

692.869.975

26,06%

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

1.694.117.722

10,76%

402.437.815

24,76%

Διοικητική Μεταρρύθμιση

594.117.648

5,64%

62.773.357

10,57%

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

186.824.004

1.285.631

0,69%

Σύνολο Ε.Π. του ΕΚΤ

5.133.883.219

1.159.366.778

22,58%

Ειδικότερα  σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», το οποίο ενεργοποιήθηκε εντός του 2011 με την ολοκλήρωση των δυο μελετών εξειδίκευσης του και υλοποιείται μέσω της εφαρμογής σχεδίων δράσης από κατάλληλους φορείς εφαρμογής όπως ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) κ.λπ., με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Ειδικότερα, έχει εκχωρηθεί στον ΟΑΕΔ και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση α)τριετούς προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο τη δημιουργία 300 Νέων Θέσεων Εργασίας, καθώς και την ενίσχυση 100 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο Νομό Καστοριάς και β) δράσεων για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με χωρική και κλαδική διάσταση διάρκειας 36 μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 15.660.000 €.

Επιπλέον,  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) υλοποιεί σχέδιο δράσης για την κατάρτιση ανέργων οικοδόμων, συνολικού προϋπολογισμού 6.720.000 € και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) έχει αναλάβει α)την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας - διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών", προϋπολογισμού 25.000.000 € και β)

σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, προϋπολογισμού 72.000.000 €.

Για την Επιτάχυνση Υλοποίησης και αύξηση της απορρόφησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, έχει αποσταλεί από τον Ιούλιο του 2011 σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π Εγκύκλιος με την οποία καλούνται οι αρμόδιες Αρχές να εφαρμόσουν άμεσα οδηγίες που αφορούν μεταξύ άλλων την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης ανενεργών πράξεων, την επανεξέταση και πιθανή ανάκληση ανενεργών αποφάσεων εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης, την επιτάχυνση έκδοσης νέων προσκλήσεων, τον εντοπισμό και επιτάχυνση ένταξης νέων ώριμων έργων, την ενίσχυση των τελικών δικαιούχων κ.ά., με στόχο την επιτάχυνση των Προγραμμάτων τους και των επιμέρους δράσεων..

Σε  ότι αφορά στην Αναθεώρηση, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται σε δύο στάδια.

Α)Το πρώτο στάδιο της Αναθεώρησης ολοκληρώθηκε και αφορούσε στην τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των εγκεκριμένων Ε.Π. και στην αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85%, ώστε να επιτευχθεί αφενός η εισροή κοινοτικών πόρων και αφετέρου η εξοικονόμησηπολύτιμων λόγω της κρίσης, εθνικών πόρων.

Β)Παράλληλα, για να αντιμετωπιστούν τόσο τα προβλήματα υλοποίησης που έχουν καταγραφεί όσο και οι σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, είναι ήδη σε εξέλιξη η αναμόρφωση του περιεχομένου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε: α)να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τη διογκούμενη ανεργία μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, την αύξηση της παραγωγικότητας και προώθηση της καινοτομίας καθώς και τη στήριξη της απασχόλησης μέσα από τόνωση της επιχειρηματικότητας. β)Να καλυφθούν οι υπερ-δεσμεύσεις που έχουν διαμορφωθεί στα προγράμματα και   συνεπώς να μην επιβαρυνθούν αποκλειστικά εθνικοί πόροι και γ)να αντιμετωπιστούν καθυστερήσεις σε τομείς / δράσεις / έργα και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων και έργων λαμβάνοντας υπόψη τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας.

 

 

Σχόλια

Ειδήσεις