Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Ρούλα Πισπιρίγκου Ευρωεκλογές 2024
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Και όμως! Στην Εκκλησία υπάρχει ειδική ευχή για νέα ονοματοθεσία μετά την αλλαγή φύλου με έγκριση της Ιεράς Συνόδου

Και όμως! Στην Εκκλησία υπάρχει ειδική ε...
Βγενόπουλος Φάνης

Η ερμηνεία της αλλά και η αξιοποίησή της

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, η οποία συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, μπορεί να χαιρετίστηκε από τις κοινωνικές οργανώσεις ως «ιστορική», προκάλεσε όμως έντονες αντιδράσεις τόσο από την Εκκλησία, όσο και από πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες καταδίκασαν το νομοθέτημα. Ωστόσο, στους ναούς υπάρχει ήδη ειδική ευχή για «ονοματοθεσία νέα επί αλλαγή φύλου», παρότι οι περισσότεροι το αγνοούν.

Πρόκειται για ευχή που έχει γράψει ο μακαριστός Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Τιμόθεος Ματθαιάκης και συμπεριλαμβάνεται στο Εγκόλπιον-Ευχολόγιο του ίδιου, Β' Έκδοση 1985.

Το ευχολόγιο αυτό, έχει την έγκριση της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας, ωστόσο δεν είναι το επίσημο ευχολόγιο της. Παρόλα αυτά, κυκλοφορεί στους ναούς, καθώς περιέχει μια σειρά ευχών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πιστών και χρησιμοποιείται από τους ιερείς.

Η ευχή αυτή αναφέρεται και στα δύο γένη, αφού λέει: «και κατἀπεμψον αυτώ (αυτή) την χάριν Σου την επουράνιον, επί τη επελθούση οργανική μεταλλαγή του φύλου».

Ωστόσο, η ερμηνεία που έχει δοθεί από την Εκκλησία αναφέρει ότι αυτή διαβάζεται σε νήπια τα οποία έχουν προχωρήσει σε επέμβαση. Το γιατί θα φανεί παρακάτω.

Η ευχή

Αντιγράφουμε την ευχή που έχει γράψει ο μακ. Μητροπολίτης:

Εἰς ὀνοματοθεσίαν νέαν ἐπὶ ἀλλαγῇ φύλου

Πανάγαθε καὶ Πολυεύσπλαχνε Κύριε, ὑπερούσιε καὶ ὑπέρθεε, ὁ μόνος ἀναλλοιώτως καὶ ἀϊδίως ὑπάρχων, ὁ ὤν εἰς τοὺς αἰῶνας, Οὗ ἡ δόξα ἀκατάληπτος καὶ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον, ὁ κατασκευάσας πᾶν γένος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τῇ Σῇ εἰκόνι τιμήσας τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀναμορφώσας εἰς εἶδος καὶ κάλλος, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος εὐπρεποῦς, ὁ ποιήσας ἄρσεν καὶ θῆλυ καὶ θέμενος ἑκάστῳ ἰδίαν μορφὴν καὶ ὑπόστασιν, ὁ γινώσκων τὸ ἀσθενές τῆς ἡμετέρας φύσεως καὶ εἰδὼς τὴν ἡλικίαν καὶ προσηγορίαν ἑκάστου, ὁ διδοὺς πᾶσιν ὀνόματα πρὸς διάκρισιν, τῷ οἰκείῳ γένει προσήκοντα καὶ τὴν προσωπικότητα καὶ ἀξίαν ἐπισημαίνοντα.

Αὐτός, Δέσποτα, ὁ τῇ σωτηριώδει Σου οἰκονομίᾳ τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν καὶ πτωχὸν περιβαλλόμενος φύραμα, πρόσδεξαι ἐν τῇ ὤρᾳ ταύτῃ τὸν δοῦλόν Σου (δεῖνα ἤ τὴν δούλην Σου), ὡς προσεδέξω Πέτρον τὴν πρωτοκορυφαῖον, τόν ποτὲ Κηφᾶν, υἱὸν Ἰωνᾶ, τὰς κλεῖς αὐτῷ δοὺς τῆς τῶν οὐρανῶν βασιλείας, Παῦλον δὲ τὸν ἀοίδιμον, τὸν ποτὲ Σαούλ, δι’ ἀποκαλύψεως κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ σκεῦος ἐκλογῆς ἀναδείξας.

Καὶ κατάπεμψον αὐτῷ (αὐτῇ) τὴν χάριν Σου τὴν ἐπουράνιον, ἐπὶ τῇ ἐπελθούση ὀργανικῇ μεταλλαγή τοῦ φύλου, ὅτι ἡ τῆς φύσεως βιολογικὴ ἀλλοίωσις ἔργον θαυμαστὸν ἐστὶ τῆς πανσεθνοῦς δεξιᾶς Σου καὶ τῆς ἀνεξιχνιάστου βουλῆς Σου, ἡμεῖς δἐ, τὸ καινὸν τοῦτο καὶ παράδοξον ἐκπληττόμενοι, ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, κηρύττομεν τὸν ἔλεον καί, τὰ μεγαλεῖά Σου διηγούμενοι, τὴν Σὴν ἄφατον φιλανθρωπίαν δοξάζομεν.

Χαρίτωσον τὸν δοῦλον Σου (δεῖνα ἤ τὴν δούλην Σου …) ἐν τῷ Σῷ ἁγιασμῷ καὶ ἀξίωσον αὐτὸν (αὐτὴν) τηρεῖν τὸ ἴδιον σκεῦος ἄσπιλον καὶ ἀμώμητον καὶ φυλάττειν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ βαπτίσματος ἄσυλον καὶ ἀμόλυντον, ὅπως προκόπτῃ, ὡς τέκνον Φωτός, ἐν τοῖς παραγγέλμασί Σου καὶ ἐν εὐσεβείᾳ καὶ πίστει τελέσῃ τὸν ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς χρόνον, δόξαν Σοι ἀναπέμπων (ἀναπέμπουσα) πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτού (αὐτῆς).

Πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Μητρός Σου, τῶν φωτοειδῶν Ἀρχαγγέλων, τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν.

Η ερμηνεία

Όπως διαβάζουμε στη μελέτη του τότε αρχιμανδρίτη και νυν Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, Γεωργίου Χ. Χρυσοστόμου Πρωτοσυγκέλλου και Αν. Καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης «Σύγχρονες ευχολογιακες ανάγκες για τη συνάφεια υγείας και ασθένειας των πιστών», η οποία είναι αναρτημένη στο επίσημο ιστότοπο της Εκκλησίας της Ελλάδας, η ευχή αυτή αφορά μόνο τα νήπια μετά την αποκατάσταση μιας γενετήσιας επιπλοκής.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί και η ευχή εις ονοματοθεσίαν νέαν επί αλλαγή φύλου, ποίημα του μητροπ. Ν. Ιωνίας Τιμοθέου Ματθαιάκη.

Η ευχή αυτή δεν περιλαμβάνει κάποιο αίτημα υπέρ υγείας, αλλά αφορά τη συνάφεια μεταξύ υγείας και ασθένειας. Συγκεκριμένα αφορά την κατάσταση ενός νηπίου, μετά την αποκατάσταση μιάς γενετήσιας επιπλοκής. Με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης η αμφιφυλία σε νεογέννητα βρέφη αποκαθίσταται χειρουργικά. Η ευχή χρησιμοποιείται μόνον όταν το βρέφος έχει λάβει ήδη όνομα. Η οργανική αλλαγή φύλου ή η διόρθωση γενετήσιων χαρακτηριστικών γίνεται αποκλειστικά μέσω ιατρικών μέσων, οπότε καθίσταται αναγκαία η αλλαγή ή μεταβολή του ονόματος.

Η ευχή χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση.»

Να σημειωθεί πάντως ότι στην ευχή δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε νήπιο.

Η «αξιοποίηση»

Μέχρι εδώ καλά, θα μπορούσε να πει κανείς. Ωστόσο, υπάρχει δημοσιευμένη στο διαδίκτυο μια πρόσφατη ομιλία ενός Ορθόδοξου ιερέα του π. Νικόλαου Μανώλη, της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναφέρει ότι κάποιος Μητροπολίτης – χωρίς να τον κατονομάζει - του έστειλε μια γυναίκα που ήθελε να γίνει άνδρας, για να της διαβάσει την ευχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κληρικού, η γυναίκα αυτή του είπε, όταν της αρνήθηκε, ότι η συγκεκριμένη ευχή, έχει διαβαστεί από ιερέα στην Αθήνα, σε άτομο που προχώρησε σε αλλαγή φύλου.

Ο π. Νικόλαος Μανώλης καταδικάζει τη συγκεκριμένη ευχή και ζητά να βγει από το ευχολόγιο.

Δείτε το βίντεο με την συγκεκριμένη αναφορά από το 24 λεπτό και μετά:

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις